onsultmatic srl  

Wettelijke Bepalingen | Algemene Voorwaarden
 
                                             

1.       Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze overeenkomsten, ook navolgende en/of mondelinge.

2.       Onze oudere andersluidende algemene voorwaarden worden door huidige vervangen.

3.       Onze stilzwijgende afwijkingen van deze voorwaarden en/of het trekken van wissels of aanvaarden van cheques of andere verhandelbare documenten betekenen geen verzaking aan onze algemene voorwaarden noch schuldvernieuwing.

4.       Enkel een door ons geschreven uitdrukkelijke afwijking bindt ons en zal dan voorrang hebben op onze algemene voorwaarden.

5.       De klant verzaakt aan tegenstrijdige voorwaarden die op documenten uitgaande van de klant voorkomen.

6.       De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, als hij niet met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief reageert binnen de drie werkdagen na onze levering en/of na datum van onze berichten, ook deze per telefax of E-mail verstuurd.

7.       Onze aanbiedingen zijn voor ons vrijblijvend zolang wij de schriftelijke bestelling van de klant of wijzigingen niet schriftelijk bevestigd of uitgevoerd hebben. Ze vervallen als ze strijdig zouden zin met dwingende wetgeving (o.a. export- / importbeperkingen). De opgegeven prijzen zijn slechts 14 dagen geldig en voor zover dwingende wetgeving of voorschriften (o.a. veiligheid, milieu, …) niet wijzigen na de offerte.

8.       Onze aanbiedingen zijn enkel een weergave van onze prijzen voor de door de klant opgegeven variabelen. Zij houden niet onze goedkeuring in van de door de klant gekozen variabelen.

9.       Alle gegevens, aanduidingen en afbeeldingen in de catalogus, prijslijst of aanbieding gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting en kunnen variŽren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of prijsvermindering.

10.     Enkel de karakteristieken beschreven in onze bestellingbevestiging binden ons; en niet deze uit lastenboeken of andere documenten tenzij door ons uitdrukkelijk vermeld.

11.     De gebruikelijke of in normen beschreven toleranties zijn ons toegelaten.

12.     De klant stemt ermee in dat wij onze producten verbeteren, ook na bestelling of levering.

13.     Door de verkoop en/of onze levering dragen wij geen intellectuele eigendomsrechten over; doch enkel een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is. Wijziging zonder onze toestemming is niet toegelaten. KopieŽn zijn enkel toegelaten voor eigen gebruik van de klant.

14.     Onze prijzen gelden in EURO, zonder: B.T.W.,  voor producten normale verpakking door onze leverancier inbegrepen, niet afgeladen, franco uw adres, met uitzondering van de bestellingen kleiner dan 250,00 euro (excl.BTW) waarvoor 15 euro (excl. BTW) transportkosten aangerekend zullen worden; ook de kosten voor eventuele spoedlevering zijn niet inbegrepen; aflading, montage en/of inbedrijfstelling bij de klant, belastingen, heffingen, wisselkoersverliezen of bankverrichtingskosten zijn ten laste van de klant.

15.     Onze prijzen gelden enkel voor de door ons opgegeven hoeveelheden en kenmerken, als de gehele bestelling geplaatst wordt en slechts per transactie. Alle leveringen of werken die niet uitdrukkelijk op onze aanbieding of orderbevestiging vermeld zijn zullen in meer in rekening gebracht worden.

16.     Als de koperprijs meer dan 5 % gestegen is t.a.v. de offerte en/of als de werken of leveringen meer dan drie maanden na de orderbevestiging uitgevoerd worden of als de klant de voorziene leveringsdatum wijzigt hebben wij het recht onze prijzen te verhogen in verhouding tot stijgingen van de kostprijs van materialen, verzekeringen, diensten of loonkosten en/of onze prijslijst en is de klant ons vergoeding verschuldigd van de schade veroorzaakt door het uitstel.

17.     Wij mogen met alle middelen het bewijs leveren van onze leveringen, prestaties, wijzigingen of meerwerken besteld door de klant, zelfs in geval van ‘vaste prijs’, in afwijking van andersluidende wettelijke bepalingen, onder meer door het uitblijven van aangetekend protest van de klant binnen de drie werkdagen tegen onze facturatie, en door onze werkbons, verslagen, ook als ze door de klant niet afgetekend werden, foto's, video-opname, computerlistings, fax, E-mail of andere informatiedragers en/of door het feit dat de klant onze levering gebruikt, in bezit houdt of aan derden levert.

18.     Wij behouden ons het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren..

19.     Indien nodig, en mits dezelfde functionaliteit, mogen de door ons geleverde materialen van een ander type of merk zijn dan de al gebruikte of deze vermeld op de aanbieding of bestellingbevestiging.

20.     Onze prestaties in regie kunnen wij factureren en zijn dan te betalen bij wijze van voorschot vÚÚr de beŽindiging van het werk.

21.     Wij behouden ons het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de klant te vragen en zolang die waarborg niet gesteld is al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant schadevergoeding zal eisen, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

22.     Al onze facturen zijn te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum, zonder enige afhouding, op onze bankrekening vermeld op onze factuur.

23.     Betaling aan tussenpersonen of aan onze vertegenwoordigers zijn verboden en in elk geval voor de klant slechts bevrijdend als wij onvoorwaardelijk het bedrag ontvangen hebben en daar vrij kunnen over beschikken.

24.     Het trekken van wissel of cheque geldt slechts als betaling op de dag dat wij onvoorwaardelijk het wissel- of chequebedrag ontvangen hebben. Alle protest-, bank en discontokosten zijn ten laste van de klant.

25.     De klant zal geen waarborgen aftrekken bij de betaling van onze facturen. Zelfs bij betwisting zal de klant zijn betaling niet schorsen.

26.     Bij niet-betaling op de vervaldag is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is op het schuldsaldo een intrest verschuldigd tegen 1% per maand, tot aan de volledige betaling.

27.     Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, acht dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 12%, met een minimum van 125 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

28.     Bij enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling, sursťance of in vereffeningstelling, beslag, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijvenup level in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, inpandstelling, of inbreng in een maatschappij van het handelsfonds of de uitrusting van de klant, of als de klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant verschuldigd is aan onze verwante firma's, onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes en/of overeengekomen gespreide leveringen, en hebben wij het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst van de rechter, met een aangetekende brief, zonder dat de klant enige schadevergoeding zal vragen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

up level

Copyright Consultmatic srl © 2009-2023

 

29.     Bij enige wanbetaling hebben wij een retentierecht op alle zaken die ons door de klant of zijn opdrachtnemer overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden kunnen zijn.

30.     De verkochte of geleverde goederen, okk als zij bewerkt werden, worden enkel eigendom van de klant na volledige betaling van de prijs, de intresten, schade en kosten. Ook al onze voorstudies, elektrische schema’s, berekeningen ter dimensionering van componenten, werktekeningen, plannen, beschrijvingen, software, softwarebeveiliging, flowcharts, programmabeschrijvingen, CE-conformiteitsstudies en -attesten, modellen, enzomeer blijven onze eigendom tot volledige betaling.

Als de door ons te leveren goederen ondergebracht zullen worden in gehuurde plaatsen moet de klant ons vůůr de levering alle coŲrdinaten van de verhuurder opgeven.

Vanaf de ontvangst van de goederen door de klant, zelfs bij de opdrachtnemer van de klant, draagt de klant alle risico's ervan, ook voor het tenietgaan van het werk.
Aflevering door en op risico van de klant.

Alle goederen die zonder zichtbare beschadiging gedemonteerd kunnen worden, worden roerend geacht.

Bij wanbetaling mag de klant of zijn opdrachtnemer de door ons geleverde en door de klant niet betaalde goederen niet verkopen noch enigszins vervreemden, niet verhuren, niet leveren noch verplaatsen; niet onroerend maken door incorporatie noch vermengen met een ander roerend goed. Bij miskenning daarna worden wij mede-eigenaar of genieten wij stil pandrecht ten belope van onze vordering.  De klant of zijn opdrachtnemer zal ze in perfecte staat onderhouden en zal ze tegen alle risico's verzekeren. Als derden aanspraak maken op de goederen of er beslag op leggen zal de klant ons onmiddellijk daarvan verwittigen.

Wij hebben het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant en zijn opdrachtnemer geven bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden en zullen ze aanwijzen en onze eigendom ervan bevestigen.

Onze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de verkoopkosten, verrekend worden met de verbintenissen van de klant. Een eventueel overschot zal de klant ten goede komen.

31.     Het voorschot van de klant blijft ons steeds verworven, en zal desgevallend aangerekend worden op de verbintenissen van de klant.

32.     Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend.

33.     De leveringstermijn neemt slechts een aanvang na vervulling van de betalingsvoorwaarden en nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen en stukken voor het uitvoeren van de bestelling, onder meer ons door de klant ondertekend contract, uitvoeringsplan en de vereiste vergunningen.

34.     De leveringstermijn wordt geschorst door:

 • onze jaarlijkse vakantie en de wettelijk verplichte vakanties;
 • vertraging van andere (onder)aannemers of leveranciers waardoor onze levering nog niet uitgevoerd kan worden of waardoor onze levering nog niet nuttig is - onder voorbehoud van onze vordering tot schadevergoeding wegens verstoring van onze planning;
 • wijzigingen door de klant aan de bestelling;
 • onze aflevering van een proefstuk tot de goedkeuring ervan door de klant.

35.     De klant verzaakt aan aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, zelfs als wij ons tot schadevergoeding wegens overschrijding van de leveringstermijn verbonden hebben, als:

 • de vertraging of de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract te wijten is aan bevel van de overheid, exportverbod, intrekking of einde van vergunning, overmacht, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan goede grondstof of arbeidskracht of vervoermiddel, gewijzigde economische omstandigheid, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, ongeval, en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren - in welke gevallen wij ook het recht hebben voor de nog niet uitgevoerde verbintenissen het contract met een aangetekende brief en zonder tussenkomst van de rechtbank ontbonden te verklaren zonder kosten noch vergoedingen voor beide partijen;
 • de klant ons niet met aangetekende brief heeft ingebrekegesteld wegens overschrijding van de termijn en ons geen redelijke uitvoeringstermijn meer gunde;
 • de klant niet kan bewijzen dat hij onze producten of werken al nuttig kon aanwenden;
 • de betalingsvoorwaarden door de klant niet nageleefd werden of de financiŽle waarborgen niet (meer) voldoende zijn.

36.     Als wij door de rechtbank aansprakelijk geacht worden voor de bewezen schade veroorzaakt door vertraging dan zal dit beperkt blijven tot maximum 0,5% van het bedrag van de bestelling per volledige achterstallige week vanaf de derde week na leveringsdatum, met een maximum van 5% van het bedrag van de bestelling.

37.     Wij zijn gerechtigd de goederen af te (laten) leveren bij de klant of de door hem opgegeven leveringsplaats, zelfs als de klant afwezig is. Het vervoerdocument zal dan gelden als leveringsbewijs. Ook gedeeltelijke leveringen en facturatie daarvan zijn toegestaan.

38.     Behoudens andersluidende documenten of vermeldingen wordt de levering geacht te zijn geschied op de factuurdatum.Voor goederen zonder indienststelling worden de goederen als geleverd beschouwd zodra ze onze magazijnen verlaten hebben.

39.     De klant of geadresseerde moet de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren en testen op gebreken of tekorten, zeker alvorens ze verder in te bouwen of aan derden te leveren.

40.     Als onze goederen in samen te bouwen onderdelen geleverd wordt, moet de montage en plaatsing, op straf van verval van onze aansprakelijkheid, uitgevoerd worden ofwel volgens onze schriftelijke aanwijzingen of deze van onze leveranciers, ofwel door onze werklieden, waarvan alle kosten ten laste van de klant zijn.

41.     De klant zal ons tijdig en volledig op de hoogte stellen van alle veiligheids- en eventuele milieuvoorschriften die gelden op de plaats van uitvoering.

42.     De klant zal ons op zijn kosten een adequate werk- en stockageruimte, alle informatie en technische hulpmiddelen en -krachten nodig voor een veilige en efficiŽnte uitvoering ter beschikking stellen; bij gebrek daaraan zullen de meerkosten ten laste zijn van de klant.

43.     De klant staat op zijn kosten in voor de beveiliging, bewaking en/of verzekering van onze goederen en software op de werf, o.a. tegen verlies en/of beschadiging door vreemde oorzaak of diefstal en ontslaat ons van desbetreffende aansprakelijkheid, te meer op de ogenblikken dat wij niet op de werf aanwezig zijn.

44.     De klant ontslaat ons van aansprakelijkheid voor verlies van software en/of (digitale) informatie door uitvoering van onze werken en de klant zal zelf de nodige voorzorgen nemen en regelmatig en voldoende veiligheidskopies maken.

45.     Wij zijn niet verplicht door ons aan de klant overgedragen software te archiveren, de klant staat daar zelf voor in. De door ons toegepaste/gebruikte standaardsoftware blijft onze eigendom en het gebruik ervan door de klant moet/zal beperkt blijven tot de door ons geleverde toepassing; bij miskenning daarvan of van de licentieovereenkomst is de klant aansprakelijk voor alle schade, boeten en kosten die daaruit voortvloeien.

 

46.     De testen en oplevering kan slechts aangevat worden nadat, en veronderstellen dat, u uw installatie met uw leverancier ervan (vooral mechanisch en elektrisch) en desgevallend wettelijk vereist  keuringsorganisme gecontroleerd en getest en goed bevonden hebt om er onze software applicatie en/of sturing op te testen; het starten en gebruiken van uw installatie gebeurt op uw risico.
U zult een bevoegd persoon ter beschikking stellen die uw installatie kent, ermee kan werken en die onze levering kan beoordelen.  We zijn enkel aansprakelijk voor de combinaties die vooraf overeengekomen zijn en die u ons in het testrapport gevraagd heeft te testen.  De testen en oplevering zal verlopen volgens ons schema dat door ons en uw aangestelde samen ondertekend zal worden, en zal gelden als voorlopige oplevering.  U staat op uw kosten in voor de wettelijk vereiste keuringen en keuringsverslagen; alvorens de installatie te gebruiken.

47.     Indien toepasselijk zal de voorlopige oplevering bij gebreke aan medewerking van de klant geacht worden te zijn geschied  14 dagen na ons eerste verzoek tot oplevering en/of door de ingebruikname van het door ons geleverde en zal door het verstrijken van 6 maanden daarna het door ons geleverde geacht worden definitief te zijn opgeleverd en zijn de door ons gestelde waarborgen bevrijd en is de klant vanaf die dag gehouden tot betaling van het eventueel openstaand saldo.

48.     Als onze producten of werken gemaakt werden met software van de klant en/of volgens een analyse, plan of instructies van de klant, zal onze aansprakelijkheid beperkt blijven tot een eenmalig herstel of vervanging strikt binnen de oorspronkelijke opdracht; alle meerwerken, aanpassingen, verbeteringen zijn ten laste van de klant .

49.     Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Consultmatic sprl is verzekerd, ook voor eventuele beroepsfouten, volgens onze verzekeringspolis via Generali Verzekering BelgÔe ; waarvan wij u desgewenst een kopieter inzage kunnen opsturen; behoudens de fabrieksgaranties van onze leveranciers en/of correctie van onze eventuele fouten is onze aansprakelijkheid beperkt tot de dekking en door de verzekeraar uitbetaalde sommen volgens die polis.

De klant ontslaat ons van aansprakelijkheid als:

 • de zichtbare niet-conformiteit of transportschade niet op ons transportdocument gemeld is;
 • art. 46 van deze voorwaarden niet werd nageleefd door de klant;
 • hij zijn klacht niet aan ons behoorlijk gemotiveerd geschreven heeft binnen de kortst mogelijke tijd, uiterlijk binnen de drie werkdagen die volgen:
 • op de ontvangst van ons product voor de zichtbare gebreken,
 • op de ontdekking van het gebrek voor verborgen gebreken;
 • hij ons product of werk monteert of gebruikt; dit geldt als aanvaarding, o.a. van het type, de kwaliteit en gebreken die zichtbaar zijn of door voorafgaandelijke controle of testen vastgesteld konden worden;
 • hij combinaties gebruikt die niet vooraf overeengekomen en gezamelijk getest werden;
 • eventuele gebreken de bruikbaarheid voor de klant van ons product of werk niet aantasten;
 • de klant ons verkeerde, dubbelzinnige of onvolledige informatie, afmetingen of variabelen verstrekte;
 • de garantie van onze leverancier vervallen is;
 • er twaalf maanden verstreken zijn na de levering of na de indienststelling;
 • de gebruiksaanwijzing, onze instructies, veiligheidsinstructies of reglementering, de overeengekomen of gebruikelijke toepassing of bescherming miskend werd; bij overmatige of ongelijkmatige belasting, foutieve verwerking of samenbrengen met gebrekkige onderdelen, ongeschikte fundering, misbruiken, verwaarlozing, ongeval; als een montage, wijziging, aanpassing of herstelling niet door ons werd uitgevoerd; als de klant ons het door ons geleverde  niet laat onderhouden;
 • als de klant bij de bestelling van ons product de door ons voorgestelde wisselstukken niet besteld heeft;
 • de klant de kwestieuze goederen niet vrachtvrij en met een gedetailleerde paklijst aan ons terugstuurt zodra wij daarom verzoeken;
 • wij het gebrek waarvoor we aansprakelijk zijn hersteld hebben binnen een redelijke termijn;
 • wij het gebrekkig product waarvoor we aansprakelijk zijn vervangen hebben binnen een redelijke termijn;
 • zijn aanspraak verder reikt dan de goede werking van de door ons geleverde producten;
 • onze fout of een gebrek in onze levering niet duidelijk, met zekerheid en als eerste oorzaak van bewezen schade kan aangetoond worden;
 • het gebrek, beschadiging  of de onvoldoende werking veroorzaakt kan worden door andere factoren dan wat wij geleverd hebben;
 • zijn aanspraak verder reikt dan de dekking van onze verzekeringspolissen  en/of de terzake door de verzekeraar uitgekeerde bedragen, deze algemene voorwaarden, het overeengekomene of de aansprakelijkheid van onze leverancier.  Wij sturen u kopie van onze verzekeringspolissen op eerste verzoek.

50.     De klant stemt ermee in dat wij eventuele door ons verschuldigde schadevergoedingen betalen door levering van onze producten tegen hun normale verkoopprijs.

51.     Als het contract ten gevolge van contractuele wanprestatie van de klant ontbonden wordt en als de onderdelen door ons nog niet besteld zijn en de voorbereiding, engineering of productie nog niet aangevat is zal de klant 25 % van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn als onverminderbare forfaitair overeengekomen schadevergoeding, benevens de door ons bewezen verloren uitgaven. Als de onderdelen door ons al besteld zijn en/of voorbereiding, engineering b of de productie al aangevat is zal de klant het volledig bedrag van de bestelling aan ons verschuldigd zijn.

52.     Als wij producten afleveren die met software, of volgens analyse, plan, speciale aanwijzingen en/of specificaties en/of met onderdelen van de klant werden vervaardigd, zijn wij geenszins aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendom, eerlijke handelspraktijken, strafbepalingen, zorgvuldigheidsnormen en andere wettelijke bepalingen betreffende de door ons geleverde producten, noch voor de schade die erdoor veroorzaakt wordt.

53.     De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden en de eruit voortvloeiende kosten, ook kosten van verdediging en bijstand, waarvoor wij wegens een fout van de klant en/of derden en/of wegens huidige algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn of waren ten aanzien van klant.

54.     De klant en wijzelf zullen tot 1 jaar na het einde van de samenwerking elkaars personeel geen dienstbetrekking aanbieden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.  Bij  niet naleving zal een schadevergoeding aangerekend worden die overeenstemt met 6 maand de loonkost van de betrokken werknemer.

55.     Elke rechtsvordering van de klant zal slechts voor de rechtbank ontvankelijk zijn nadat de klant ons met een aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en ons minstens 45 dagen de tijd gegeven heeft het geschil in der minne op te lossen.

56.     Enkel de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd; tenzij wij verkiezen de zaak voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.

57.  Arbeidsveiligheid – Machinerichtlijn – Advies – Aansprakelijkheid:
Aangezien Consultmatic sprl geen leverancier is van zelfstandig werkende machines, staat Consultmatic sprl niet in voor de handelingen en verplichtingen voorzien in de machinerichtlijn (o.a. risico-analyse, technisch
constructiedossier, gebruiksaanwijzing, CE markering, certificaat van conformiteit), tenzij contractueel anders vastgelegd.
De veiligheid van het geheel / "de machine" (samen met de niet door Consultmatic sprl geleverde delen) enhet beantwoorden van het geheel / "demachine"behoort tot deverantwoordelijkheid van deklant. U zaldaartoe zelf, op eigen kosten en risico, het nodige doen (o.a. het CE - II.A -attest opstellen), in overleg met de fabrikant van de machine (of diens gevolmachtigde) en de wettelijke keuringsorganismen. Wij wijzen desbetreffend elke aansprakelijkheid af.
Uiteraard waken wij over de veiligheid van het door ons geleverde en gebruiken wij enkel componenten die aan de wettelijke (veiligheids)voorschriften voldoen.
Wij leveren enkel contractueel overeengekomen documenten, certificaten of verklaringen.

 

58. Registratienummers

Consultmatic srl 

BE 0816.773.256 RPM Nivelles

Delta Lloyd  132-5228676-29